Monday, October 2, 2023

Tag: Secret Information

Kỳ 2 : Trần Quốc Vượng – Đệ nhất cao thủ...

Secret Information 'Ghế' và 'Đồng chí' Kỳ 2 : Trần Quốc Vượng - Đệ nhất cao thủ về thuật 'ẩn mình' Trong bài viết trước chúng tôi...

Kỳ 3: Vương Đình Huệ – Nhân vật được ‘lót đường’

Secret Information 'Ghế' và 'Đồng chí' Kỳ 3: Vương Đình Huệ - Nhân vật được 'lót đường' Trong kỳ 2 chúng tôi đã đề cập đến nhân...