Wednesday, December 6, 2023

Donate / ủng hộ

Thank you for your interest in donating to the Free Journalist’s Club in order to help us promote freedom by assisting with website expenses and financial support for independent journalists.

Please feel free to make your contribution no matter how large or small – we appreciate them all.

We can accept contributions via Patreon and Pay Pal. Please note that we are not a registered charity.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc quyên góp cho Câu lạc bộ Nhà báo Tự do để giúp chúng tôi thúc đẩy tự do bằng cách hỗ trợ chi phí trang web và hỗ trợ tài chính cho các nhà báo độc lập.

Xin vui lòng đóng góp của bạn bất kể lớn hay nhỏ – chúng tôi đánh giá cao tất cả.

Chúng tôi có thể chấp nhận đóng góp qua Patreon và Pay Pal. Xin lưu ý rằng chúng tôi không phải là một tổ chức từ thiện đã đăng ký

LATEST POSTS

Đọc Kết Luận Điều Tra vụ Vạn Thịnh Phát: Luật pháp...

Blog VOA Trân Văn Trong Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn...