Meryl Streep speaks at CPJ’s 2017 International Press Freedom Awards

0
787
Meryl Streep speaks at CPJ's 2017 International Press Freedom Awards

At last year’s Golden Globe Awards, Meryl Streep called on viewers to stand up for a free press and support CPJ’s mission. She reiterated that support when she spoke about the importance of the 4th Estate in November during the 2017 International Press Freedom Awards.

Among the films nominated tonight is The Post, starring Streep as former CPJ board member and Burton Benjamin Memorial Award winner Katharine Graham. The movie tells the story of Graham’s role in publishing the Pentagon Papers in the Washington Post in 1971, and highlights the kinds of tough calls that journalists around the world face every day.

Trong giải thưởng quả cầu vàng năm ngoái, meryl streep đã gọi cho người xem để đứng lên cho một báo chí miễn phí và hỗ trợ nhiệm vụ của cpj. Cô ấy nhắc lại sự hỗ trợ khi cô ấy nói về tầm quan trọng của bất kỳ thứ 4 vào tháng mười một trong 2017 giải thưởng tự do báo chí quốc tế.

Trong số các bộ phim được đề cử tối nay là bài viết, diễn viên streep như cựu thành viên trong bảng và burton Benjamin Memorial Winner katharine graham. Bộ phim kể câu chuyện về vai trò của graham trong việc xuất bản giấy tờ lầu năm góc tại washington post vào năm 1971, và nổi bật các loại khó khăn gọi là phóng viên quanh thế giới mỗi ngày.

·

Xuất bản 16 thg 11, 2017

Award-winning actor and activist Meryl Streep addresses attendees at CPJ’s 2017 International Press Freedom Awards on November 15, 2017, in New York. Read about CPJ’s 2017 awardees: https://cpj.org/awards/2017/
244890cookie-checkMeryl Streep speaks at CPJ’s 2017 International Press Freedom Awards