Saturday, September 23, 2023

Tag: Tổng Giám Mục

Quan điểm của Toà TGM Sài Gòn năm 2007 về đất...

Thứ Ba, 15-01-2019 | 16:56:44 “Một lần nữa Toà Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở vững chắc để khẳng định...