Saturday, September 30, 2023

Tag: #RussianInvasion

 Những thông tin mới ngày 12.06.23

Nhã Hoàng Nguyễn X Bích  1- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Hanna Maliar: "Trong những ngày đầu của cuộc tấn công tại các khu vực...