Monday, October 2, 2023

Tag: Revolution

Maidan đã đứng vững qua đêm khủng khiếp đó và Maidan...

Chan Vu  Chín năm trước, ngày 18/02/2014 tại Quảng trường Độc lập Kyiv, người Ukraina đã đứng vững và hôm nay chúng ta cũng sẽ...