Thursday, June 8, 2023

Tag: Ngoc Nhi Nguyen

Đấu tranh thực sự là hy sinh vì dân vì nước...

Ngoc Nhi Nguyen *** Đấu tranh thực sự là hy sinh vì dân vì nước , quên cả bản thân ! Trương Minh Đức , người...