Saturday, June 3, 2023

Tag: Hến xúc bánh tráng

CÔ GÁI BÁN (DON)

Ảnh: Tác giả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi...