Saturday, March 2, 2024

Tag: Dương Tự Trọng

ĐOÀN VĂN VƯƠN KỂ CHUYỆN MỘT MÌNH ĐẾN TƯ DINH TƯỚNG...

Nguyễn Xuân Diện  Trước đây, tôi đã có một stt thuật lại câu chuyện anh Đoàn Văn Vươn sau khi ra tù, biết tin Dương...