Sunday, March 3, 2024

Tag: Cổ Lũy Restaurant

CÔ GÁI BÁN (DON)

Ảnh: Tác giả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi...