Saturday, March 2, 2024

Tag: tượng Trần Hưng Đạo

Đức Thánh Trần đột nhiên cần… trang nghiêm?

VOA: Hai thành ngữ “lợi bất cập hại” và “họa vô đơn chí” giờ cùng ứng vào việc dời đỉnh đặt ở chân tượng...