Wednesday, November 29, 2023

Tag: trại tạm giam Chí Hoà

Tết Chí Hoà

Blogger Điếu Cày Tôi tặng bài viết này cho các bạn của tôi còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. ---------------------- Chút gió se...