Saturday, March 2, 2024

Tag: TRÁI PHIẾU VĨNH VIỄN

LIÊN TỤC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VĨNH VIỄN, KINH TẾ TRUNG...

Phạm Đức Bảo Kể từ nửa đầu năm 2019 đến nay, chính quyền Trung Quốc bất ngờ đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu không...