Tuesday, April 23, 2024

Tag: trại giam B-34

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 1)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 1) Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ------------------------------------------- Hai án tù tổng cộng 14,5 năm và 5 năm quản chế với gần...