Monday, September 25, 2023

Tag: TRẢ LỜI DƯ LUẬN VIÊN

TRẢ LỜI DƯ LUẬN VIÊN

PHẠM ĐÌNH TRỌNG 1. ẢO TƯỞNG CỦA DƯ LUẬN VIÊN, SẢN PHẨM NHỒI SỌ CỦA TUYÊN TRUYỀN CỘNG SẢN (Hai đoạn lí sự của dư luận...