Thursday, March 23, 2023

Tag: Tin giả

Các nhóm Facebook chuyển đến tấn công phong trào Black Lives...

The Interpreter Amanda Seitz, ngày 5 tháng 7, 2020 Translated from AP Article “Facebook groups pivot to attacks on Black Lives Matter”. Vào ngày 19 tháng 6...