Tuesday, February 27, 2024

Tag: Tập đoàn EVN lừa cả Nhân dân

Tập đoàn EVN lừa cả Nhân dân, Thủ tướng

Nb Nguyên Đức : Báo cáo tài chính hợp nhất cuối năm 2018 của EVN cho thấy lợi nhuận trước thuế hơn 9.076 tỉ đồng. Lợi...