Monday, October 2, 2023

Tag: Pou Yuen

Làm được gì thêm cho họ? 

Lê Huyền Ái Mỹ Việc hàng ngàn công nhân Pou Yuen bị thu 10% tiền trợ cấp thôi việc được giải thích là theo luật....