Tuesday, August 16, 2022

Tag: Phải chăng Trung Quốc đã thắng trong ‘cưỡng chiếm Biển Đông’?

Phải chăng Trung Quốc đã thắng trong ‘cưỡng chiếm Biển Đông’?

VNTB-Nguyễn Hiền (VNTB) - Trung Quốc tiếp tục đưa dàn khoan dầu sâu vào Biển Đông, trước thời điểm kỷ niệm 70 năm thành lập...