Sunday, June 4, 2023

Tag: Nguyễn thị Bích Ngà

XIN ĐỪNG ĐỂ RƠI RỚT YÊU THƯƠNG

(Viết từ 2017, đăng lại) Nguyễn thị Bích Ngà Dân tộc mình là một dân tộc chịu nhiều khổ, nạn. Tôi có cảm giác như vậy...