Friday, April 19, 2024

Tag: Một trích đoạn “Hồi Ký Điếu Cày”

Một trích đoạn “Hồi Ký Điếu Cày”

Một trích đoạn "Hồi Ký Điếu Cày" ___________________________________________________ Chí Hòa - Ngày 30/3/2009  Mới năm giờ sáng, lão Hùng quản giáo đã mở cái lỗ nhỏ cỡ...