Saturday, September 30, 2023

Tag: lá cờ Đài Loan

LÒNG ÁI QUỐC của người buôn gỗ Đài Loan và đảng...

NhacsiTuanKhanh : Lá cờ của Đài Loan phấp phới ở Bình Dương, Việt Nam, có lẽ không qua được 72 tiếng đồng hồ, nhưng bản...