Tuesday, February 27, 2024

Tag: Jeff Sharlet

“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo...

TIẾNG DÂN Vanity Fair Tác giả: Jeff Sharlet Dịch giả: T.Vấn 4-7-2020 Lời giới thiệu của dịch giả: Donald Trump là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ...