Tuesday, August 16, 2022

Tag: “Hương Cảng cơ bản pháp”

HONG KONG, NẾU NGÀY MAI CÓ “TẮM MÁU”…

Mạnh Kim Với hàng ngàn binh lính và hàng trăm xe quân sự tập trung tại Thâm Quyến như một đe dọa trực tiếp sẵn...