Thursday, April 18, 2024

Tag: ĐỖ DUY NGỌC

TẬN CÙNG CỦA SỰ TÀN NHẪN

Fb Do Duy Ngoc Khi vụ vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế và phá tan hoang, tui liền viết về anh bạn tui, người...