Saturday, March 2, 2024

Tag: Đà Nẵng: Thành phố loại 1

Đà Nẵng: Thành phố loại 1, công viên cấp mấy?

Bao Trung Nguyen Nhân chuyện các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến chuyện Chính quyền Đà Nẵng cắt đất công...