Saturday, April 13, 2024

Tag: cụ ông Lê Đình Kình

TỘI ÁC ĐỒNG TÂM

Hà Đức Quảng   Vụ án Đồng Tâm đã giết chết cụ ông Lê Đình Kình và 3 chiến sĩ công an chuẩn bị đưa ra...