Saturday, April 13, 2024

Tag: Bùi Chát

Bạo lực và thù vặt của cộng sản qua câu chuyện...

TIẾNG DÂN Jackhammer Nguyễn 18-8-2022 Câu chuyện ông Bùi Chát bị các tay...