Tuesday, February 27, 2024

Tag: Bầu cử Mỹ

Tôi Vào Đảng

(08/31/2007) - Trang, are you American citizen yet" (Trang có quốc tịch Mỹ chưa") - No, but why do you ask, sir" (Không, nhưng sao vậy...