Phiên bản chat GPT-V4 vừa được phát hành vào ngày 12/3 và đã được gần 100.000 nhà quảng cáo sử dụng

0
77
Phiên bản chat GPT-V4 vừa được phát hành vào ngày 12/3 và đã được gần 100.000 nhà quảng cáo sử dụng
The chat version GPT-V4 has just been released on March 12 and has been used by nearly 100,000 advertisers
AI CHATGPT the future of advertising
Use chatGPT to define and segment your audience, create ads, test ads, boost ad performance, I optimize spend _ all automated in real time, at scale big
Dedicated chat version GPT-V4 for the advertising industry
Faster response, 5 times smarter than the old version…

Xem thêm
Phiên bản chat GPT-V4 vừa được phát hành vào ngày 12/3 và đã được gần 100.000 nhà quảng cáo sử dụng
AI CHATGPT tương lai của quảng cáo
Sử dụng chatGPT để xác định và phân khúc đối tượng của bạn, tạo quảng cáo, thử nghiệm quảng cáo, tăng hiệu quả quảng cáo, tôi tối ưu hóa chi tiêu _ tất cả tự động hóa trong thời gian thực, với quy mô lớn
Phiên bản chat dành riêng GPT-V4 dành cho ngành quảng cáo
Phản hồi nhanh hơn, thông minh gấp 5 lần phiên bản cũ
Học tập tốt hơn 25 lần và ứng dụng thực tế
Tốt hơn 40 lần trong phân tích và tiếp thị
Sáng tạo nội dung cho các bài viết quảng cáo, quảng cáo … Tốt hơn 25 lần.
Đối tượng mục tiêu tốt hơn gấp 5 lần
và nhiều tính năng hay khác.
– Nhược điểm là: chỉ hỗ trợ quảng cáo chuyên môn
Phiên bản trải nghiệm: http://bit.ly/ChatVersionGPT-V4
705270cookie-checkPhiên bản chat GPT-V4 vừa được phát hành vào ngày 12/3 và đã được gần 100.000 nhà quảng cáo sử dụng