DANH SÁCH 75 TỬ SĨ HẢI QUÂN VNCH HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-1-1974 CHỐNG XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC

0
891

Phạm Dương Đức Tùng

1, Trung sĩ cơ khí Trần Văn Ba (HQ 10)

2, Hạ sĩ cơ khí Phạm Văn Ba (HQ 10)

3, Đại uý hải quân Vũ Văn Bang (HQ 10)

4, Hạ sĩ cơ khí Trần Văn Bảy (HQ 10)

5, Thượng sĩ nhất quản nội trưởng trọng pháo …Châu (HQ 10)

6, Trung sĩ nhất vô tuyến Phan Tiến Chung (HQ 10)

7, Hạ sĩ giám lộ Nguyễn Xuân Cường (HQ 10)

8, Hạ sĩ điện khí Trần Văn Cường (HQ 10)

9, Trung sĩ Trần Văn Đảm (HQ 10)

10, Hạ sĩ nhất vận chuyển Nguyễn Thành Danh (HQ 4)

11, Hạ sĩ vận chuyển Trương Hồng Đào (HQ 10)

12, Hạ sĩ nhất Trần Văn Định (HQ 10)

13, Trung uý người nhái Lê Văn Đơn (Người Nhái)

14, Hạ sĩ cơ khí Nguyễn Văn Đông (HQ 10)

15, Trung uý hải quân Phạm Văn Đông (HQ 10)

16, Trung uý hải quân Nguyễn Văn Đồng (HQ 5)

17, Trung sĩ trọng pháo…. Đức (HQ 10)

18, Thuỷ thủ nhất trọng pháo Nguyễn Văn Đức (HQ 10)

19, Trung sĩ thám xuất Lê Anh Dũng (HQ 10)

20, Hạ sĩ quản kho Nguyễn Văn Duyên (HQ 16)

21, Thượng sĩ điện tử Nguyễn Phú Hảo (HQ 5)

22, Hạ sĩ điện khí Nguyễn Ngọc Hòa (HQ 10)

23, Hạ sĩ giám lộ Nguyễn Văn Hoàng (HQ 10)

24, Trung uý cơ khí Vũ Ðình Huân (HQ 10)

25, Hạ sĩ trọng pháo Phan Văn Hùng (HQ 10)

26, Thượng sĩ nhất điện khí Võ Thế Kiệt (HQ 10)

27, Thượng sĩ vận chuyển Hoàng Ngọc Lễ (HQ 10)

28, Thượng sĩ nhất thám xuất Phạm Văn Lèo (HQ 10)

29, Thượng sĩ nhất cơ khí Phan Tấn Liêng (HQ 10)

30, Hạ sĩ trọng pháo Nguyễn Văn Lợi (HQ 10)

31, Thuỷ thủ nhất cơ khí Dương Văn Lợi (HQ 10)

32, Hạ sĩ người nhái Ðỗ Văn Long (Người nhái)

33, Trung sĩ điện khí Lai Viết Luận (HQ 10)

34, Hạ sĩ nhất cơ khí Ðinh Hoàng Mai (HQ 10)

35, Hạ sĩ nhất trọng pháo Nguyễn Quang Mến (HQ 10)

36, Hạ sĩ nhất cơ khí Trần Văn Mộng (HQ 10)

37, Trung sĩ trọng pháo … Nam (HQ 10)

38, Thuỷ thủ nhất trọng pháo Nguyễn Văn Nghĩa (HQ 10)

39, Trung sĩ giám lộ Ngô Văn Ơn (HQ 10)

40, Hạ sĩ phòng tai Nguyễn Văn Phương (HQ 10)

41, Thuỷ thủ nhất phòng tai Nguyễn Hữu Phương (HQ 10)

42, Thượng sị nhất trọng pháo Nguyễn Ðình Quang (HQ 5)

43, Thuỷ thủ nhất trọng pháo Lý Phùng Quy (HQ 10)

44, Trung sĩ cơ khí Phạm Văn Quý (HQ 10)

45, Trung sĩ trọng pháo Huỳnh Kim Sang (HQ 10)

46, Hạ sĩ nhất vận chuyển Ngô Sáu (HQ 10)

47, Trung sĩ cơ khí Nguyễn Tấn Sĩ (HQ 10)

48, Thuỷ thủ trọng pháo Thi Văn Sinh (HQ 10)

49, Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn (HQ 10)

50, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lê Văn Tây (HQ 10)

51, Thiếu tá Hạm trưởng Ngụy Văn Thà (HQ 10)

52, Đại uý hàng hải-thương thuyền Huỳnh Duy Thạch (HQ 10)

53, Hạ sĩ trọng pháo Nguyễn Văn Thân (HQ 10)

54, Thuỷ thủ điện tử…. Thanh (HQ 10)

55, Trung uý hải quân Ngô Chí Thành (HQ 10)

56, Hạ sĩ phòng tai Trần Văn Thêm (HQ 10)

57, Hạ sĩ phòng tai Phan Văn Thép (HQ 10)

58, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lương Thanh Thú (HQ 10)

59, Thượng sĩ điện tử … Thọ (HQ 10)

60, Thuỷ thủ nhất vô tuyến Phạm Văn Thu (HQ 10)

61, Thuỷ thủ nhất điện tử Ðinh Văn Thục (HQ 10)

62, Trung sĩ giám lộ Vương Thương (HQ 10)

63, Người nhái Nguyễn Văn Tiến (Người nhái)

64, Thiếu tá Hạm phó Nguyễn Thành Trí (HQ 10)

65, Trung sĩ trọng phó Nguyễn Thành Trọng (HQ 10)

66, Hạ sĩ vận chuyển Huỳnh Công Trứ (HQ 10)

67, Thượng sĩ người nhái Ðinh Hữu Từ (Người nhái)

68, Trung sĩ quản kho Nguyễn Văn Tuân (HQ 10)

69, Thuỷ thủ nhất cơ khí Châu Túy Tuấn (HQ 10)

70, Biệt hải Nguyễn Văn Vượng (HQ 4)

71, Trung uý hải quân Nguyễn Phúc Xá (HQ 10)

72, Trung sĩ trọng pháo Nguyễn Vĩnh Xuân (HQ 10)

73, Trung sĩ điện tử Nguyễn Quang Xuân (HQ 10)

74, Trung sĩ điện khí Trần Văn Xuân (HQ 16)

75, Trung sĩ Phạm Ngọc Đa (HQ10)

Chú thích : Trung sĩ Phạm Ngọc Đa là người thứ 75 bị bỏ sót trong danh sách các tử sĩ Hoàng Sa. Trung sĩ Phạm Ngọc Đa không trực tiếp thiệt mạng trong trận hải chiến nhưng chết trong quá trình trôi dạt trên biển 3 ngày sau khi tàu HQ-10 bị đánh chìm

387190cookie-checkDANH SÁCH 75 TỬ SĨ HẢI QUÂN VNCH HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-1-1974 CHỐNG XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC