Friday, June 14, 2024
HomeDÂN CHỦTed Cruz Grills Zuckerberg: 'There Appears to Be a Pattern of Bias'

Ted Cruz Grills Zuckerberg: ‘There Appears to Be a Pattern of Bias’

This got intense. 

Những xâm hại mà công ty Facebook làm cho những nhà đấu tranh dân chủ và bảo vệ nhân quyền tại những xứ độc tài như Việt nam và Tàu còn tệ hại hơn rất nhiều so với những xâm hại mà Facebook làm đối với người sử dụng FB ở Mỹ vì quan điểm chính trị của họ không cùng chung tần số với đám nhân viên thiên tả của công ty Facebook bởi vì người sử dụng Facebook ở Mỹ có thể dùng những phương tiện truyền thông khác để bày tỏ quan điểm của mình trong khi ở Việt nam và Tàu thì điều đó rất khó khăn cho những nhà đấu tranh cho dân chủ và bảo vệ nhân quyền.

Ngoài ra, chính nhân viên của công ty Facebook tự quyết định kiểm duyệt quan điểm và ý kiến của người sử dụng Facebook ở Mỹ về những vấn đề liên quan đến nước Mỹ mà không có sự can thiệp hay áp lực từ chính quyền Mỹ nhưng ở Việt nam và Tàu, rõ ràng là công ty Facebook đã ý thức và sẵn lòng thỏa hiệp và toa rập với các chính thể độc tài đó để tước đoạt quyền căn bản con người của họ mà nhân quyền là những ý niệm và nền tảng căn bản của nền dân chủ Mỹ đã được ghi lại trong hiến pháp Mỹ để bảo đảm những quyền căn bản này được bảo vệ và không được xâm hại.

Những xâm hại mà công ty Facebook làm đối với những nhà đấu tranh dân chủ và bảo vệ nhân quyền bao gồm giam và xoá ý kiến cũng như bài viết và bài đăng có nguồn, giam tài khoản Facebook hay xoá và khoá tài khoản Facebook dẫn đến việc mất mát những bài viết, ý kiến là những sản phẩm trí tuệ của những nhà đấu tranh này.

Chúng tôi kêu gọi những người sử dụng Facebook ở Việt nam và Tàu hãy cùng đứng tên chung để kiện công ty Facebook ra toà vì họ đã tự ý đồng loã với chính thể độc tài Tàu và Việt cộng để vi phạm quyền tự do căn bản của họ cũng những đã xâm hại đến tài sản trí tuệ và danh dự của họ.
=======================================
What Facebook has done to the pro-democracy activists and human rights defenders in the dictatorship countries like Vietnam, China are by far worse than what they did for the FB users in the US whose political point of views aren’t compatible with the left leaning point of views of most FB staffs for in the US they have other avenues to express their view points but not in Vietnam and Red China.

Furthermore it’s the FB staffs who decide on their own to censor the US’s FB users in relation to the issues relate to the US affairs without the US government interference or pressures but in Vietnam and China it’s clear that FB had knowingly and willingly colluded with the dictatorship regimes to deprive its users of their fundamental human rights which are the cornerstones for US democracy as they have been enshrined in the US’s constitution to ensure that these rights are protected and not to be violated.

I call on Facebook users from Vietnam and China to take a class action against Facebook for its conscious complicity with the regimes to violate their human rights as well as damages their intellectual properties and their good names and reputations

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular