Tuesday, March 28, 2023

Tag: THU SANG… .

THU SANG… .

Phạm Hiền Mây thu sang cỏ lá trầm ngâm nghe vai tóc ướt lâm thâm hạt về nghe không dưng rất câu thề rơi lên môi đợi trắng...