Monday, September 25, 2023

Tag: ThanhTam Nguyen

Đất nước tang thương!

ThanhTam Nguyen 7 tháng 4, 2018 · Có nơi nào yêu nước là có tội, Chống ngoại xâm là không thể thứ tha. Kẻ tội đồ bán...