Monday, October 2, 2023

Tag: Sloviansk

Nga đang áp sát Bakhmut, với mỗi xentimet đất phải trả...

Cù Tuấn Yaroslav cho biết, hầu hết những lính Nga đi đầu trong trận chiến đều là những đội quân mới được huy động và...