Sunday, March 3, 2024

Tag: Sài Gòn xưa

Kể về góc phố ẩm-thực Bưu-điện Sài-gòn

Pham Vu 22 tháng 5, 2017 · Taberd là một trường Tây tư-thục nổi-tiếng, học-sinh đa-số là con nhà-giàu, trong túi lúc nào cũng rủng-rỉnh tiền...