Friday, April 19, 2024

Tag: Phượng Bảo

BLACK LIVES MATTER-Vì sao tôi lên tiếng nói?

Phong Thanh Duong cùng với Phượng Bảo. 3 tháng 6 lúc 16:50 · Mấy ngày nay tôi thấy rất nhiều người Việt tại Mỹ lên...