Sunday, March 3, 2024

Tag: Khung trời biệt giam

KHUNG TRỜI BIỆT GIAM

https://youtu.be/q7Dcw-fn_uw KHUNG TRỜI BIỆT GIAM Ở phía sau cánh cửa biệt giam Chỉ có một khung trời duy nhất Khung trời ấy mang hình chữ nhật Thức trắng đèn...