Sunday, March 3, 2024

Tag: Khi phải sống trong “hầm”

Khi phải sống trong “hầm”

Manh Kim Cách dùng từ “shelter” của Mỹ có vẻ hơi nặng vì nó biểu thị tình trạng nguy cấp đe dọa sự sống còn...