Tuesday, February 27, 2024

Tag: Kanul – Bạn tù người Thượng

Kanul – Bạn tù người Thượng

Nghia HP Nguyen với Van Hai Nguyen và 4 người khác. Tôi vừa đọc/chia sẻ stt của chị Nguyễn Kim Thanh (vợ TNLT Trương Minh...