Wednesday, November 29, 2023

Tag: Huynh Nghia

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP (V/v mượn lại thuốc đặc trị...

Huynh Nghia 30-06-2019 * Ngày 21-06-2019, con tôi Trần Hoàng Phúc gọi điện thoại về nhà truyền đạt lại 02 nội dung sau: 1. Hiện nay, Phúc...