Thursday, December 7, 2023

Tag: HAUNTOLOGY

Vì sao dùng HAUNTOLOGY để nói về Chiến tranh Việt Nam 

Tan Trung Nguyen Quoc (hay “Cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, cho các nhóm “chuẩn chỉnh chính trị” political correctness) Một trong những vấn đề...