Friday, March 1, 2024

Tag: giải toả trắng

VNTB – Xếp hạng di tích kiến trúc Nhà thờ Thủ...

Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - “Quyết định xếp hạng di tích là một trong những cơ sở để TP xem xét điều chỉnh quy hoạch...