Thursday, December 7, 2023

Tag: Chiếm thành dễ

Chiếm thành dễ, chiếm nhân tâm khó

Đỗ T. Công "Chiếm thành dễ, nhưng giữ thành khó. Đảng csVN đã chiếm được đất nước Việt Nam nhưng không bao giờ giữ được...