Friday, March 1, 2024

Tag: Bill Hayton

HỘI CHỨNG NHỚ LẦM CỦA TRUNG QUỐC

Thảo Dân (By Bill Hayton) Bản dịch tiếng Việt của Phan Văn Song * “Cả nước đã được dạy sai rằng người Trung Quốc đã phát hiện và...