Thursday, December 7, 2023

Tag: BASON

Vin – Ba Son và cuộc bán tháo cho chú Khách 

Dat Dang 23 tháng 5 lúc 03:17  Ba son, vị trí trước đây vốn là đất quân sự, cũng là nơi có xưởng tàu lịch sử...