Hành vi lừa dối của PVN (phần 6)

0
20
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN

Thanh Hieu Bui

c. Tình trạng giàn ZJ15.

Theo các báo cáo đầu tư về giàn ZJ15 do PVEP-SH lập; Giàn ZJ15 được đầu tư để khoan một số giếng khoan ở miền võng sông hồng. Nhưng theo các thông tin tôi được biết, giàn ZJ15 chỉ khoan được một giếng khoan nhưng khoan không thành công. 

Do dự án Junin 2 chưa trải qua khâu thẩm lượng như tại mục 1. PVEP/PVN và PDVSA đều ý thức được rằng, dự án phải trả qua khâu thẩm lượng do đó phía PVEP-SH đã đề xuất chuyển nhượng giàn ZJ 15 cho Công ty liên doanh Petromacareo để khoan thẩm lượng.  

– Căn cứ theo hợp đồng kinh tế được ký ngày 18/2/2012 về việc mua bán Rig như sau: tôi dịch tóm tắt các nội dung các điều khoản chính như sau. (Hợp đồng mua bán giàn khoan – bản tiếng Tây Ban Nha đã được bàn giao cho cơ quan An Ninh điều tra tại biên bản giao nhận tài liệu ngày 27/8/2020)

– Bên mua (Công ty liên doanh Petromacareo)

– Bên bán: Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông hồng (PVEP – SH)

Điều 2: Mục đích hợp đồng:

2.1 Bên mua cam kết mua và thanh toán, bên bán cam kết bán và cung cấp giàn khoan và các thiết bị như sau:

 01 giàn khoan và các phụ kiện đi kèm (giàn khoan, xe khoan)

 Các vật tư/phụ tùng thay thế

 Các thiết bị nâng cấp giàn khoan (05 kiện hàng)

 Bên bán chịu trách nhiện đào tạo, tư vấn kỹ thuật phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng

2.2: Bên bán chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu kỹ thuật và đặc điểm của giàn theo phụ lục 1 của hợp đồng.

2.3: Bên bán chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự cho bên mua. Trách nhiệm đào tạo được kéo dài cho đến khi hoàn thành 02 giếng khoan. Chi phí đào tạo sẽ do bên mua chi trả.

Điều 4: Giá trị của hợp đồng:

4.1 Bên mua sẽ trả co bên bán số tiền là 3.309.581,69 USD. Giá mua này bao gồm giàn khoan, với các phụ kiện đi kèm cũng như thiết bị nâng cấp giàn (chi tiết theo danh mục của hợp đồng).

4.2 Giá qui định theo điều khoản 4.1 của hợp đồng là căn cứ theo giá CIF incomterm.

4.3 Giá được qui định theo điều khoản 4.1 là giá không bao gồm chi phí bên mua kể từ khi nhận hàng ở cảng Venezuela, cũng như tất cả các chi phí hải quan, thuế…

4.4 Theo yêu cầu bên mua, bên bán cử người theo dõi và đào tạo trong thời gian thực hiện lắp đặt, nâng cấp… và khoan 02 giếng. 

Điều 5: Hình thức thanh toán:

5.2: Giá trị của hợp đồng được qui định tại điều 4. Được bên mua trả cho bên bán. Bên mua sẽ trả cho bên bán 70% số tiền theo giá CIF của giàn khoan và các thiết bị đi kèm theo điều 4.1 của hợp đồng. Phần còn lại (30%) sẽ trả khi kết thúc khoan 02 giếng khoan như đã đề cập tại điều 2.3.

5.4 Nếu bên mua không thanh toán cho bên bán theo điều 5.2 thì cả bên bán và bên mua cùng nhất trí rằng bên bán sẽ chuyển nhượng khoản giá trị công nợ của cho Tổng công ty Thăm dò khai Thác Dầu khí mà Tổng công ty này là một cổ đông của công ty liên doanh. Giá trị công nợ này được ghi nhận vào phần góp vốn của PVEP với tư cách là một cổ đông.

Điều 9. Chấp thuận giàn khoan.

Bên mua nhận giàn khoan khi có giấy chứng nhận của một công ty thứ 3 có đủ năng lực về việc cấp giấy chứng nhận. Như vậy, bên mua sẽ ký vào một văn bản giao nhận giàn khoan lần cuối và các bên sẽ ký biên bản thanh lý.

Như vậy, để được ghi nhận giàn ZJ 15 là tài sản của công ty liên doanh hoặc thương vụ mua, bán thành công giàn ZJ15 giữa PVEP-SH và Công ty liên doanh Petromacareo, PVEP-SH phải tuân thủ và thỏa mãn;

– Điều 2, khoản 2.1, 2.2 và 2.3 

– Điều 4, khoản 4.4 

– Điều 5, khoản 5.2 (điều khoản thanh toán hộ) 

– Điều 9

Nhưng trên thực tế cho thấy: 

– Căn cứ theo công văn số 1923/TDKT-KSV ngày 16/10/2018 (Công văn số 1923/TDKT-KSV đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh Điều tra ngày 27/8/2020). của người đại diện tập đoàn là kiểm soát viên PVEP đã báo cáo về tình trạng của giàn hỏng như sau; “…Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế giàn ZJ15 tai COB PetroPiar – Venezuela của kiểm soát viên cùng với cán bộ chi nhánh PVEP-Venezuela và cán bộ công ty liên doanh  PetroMacareo tháng 6 năm 2018 thì tình trạng giàn ZJ15 và các thiết bị đi kèm  đã bị hỏng, han, gỉ sét, vật tư bị thất lạc, để ngoài trời chịu mưa nắng, trên nền đất không có đơn vị cá nhân nào chịu trách nhiệm bảo quản”. Công văn số 1923/TDKT-KSV đã được bàn giao cho cơ quan An Ninh điều tra tại biên bản giao nhận tài liệu ngày 27/8/2020

– Căn cứ theo công văn số 599/DKSH-VEN ngày 09/8/2018 (Công văn số 599/DKSH-VEN đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh Điều tra ngày 27/8/2020) đã đề cập; Năm 2012 PVEP -SH đã vận chuyển giàn ZJ15 và 04 kiện hàng thiết bị tới cảng giao hàng theo hợp đồng. Kiện cuối cùng được giao năm cuối năm 2017 đầu năm 2018. 

– Khi vận chuyển giàn từ Việt Nam sang Venezuela, phía PVEP -SH đã bảo quản hàng hóa không tốt dẫn đến việc giàn bị mất máy tính điều kiển trung tâm (bộ não của giàn khoan) cũng như toàn bộ tài liệu kỹ thuật.

  Do không giao đủ thiết bị nâng cấp giàn ZJ15 cũng như mất máy tính điều khiển Trung tâm, tài liệu kỹ thuật bị nên giàn không được nâng cấp. Viàn không vận hành được cũng như không được nâng cấp nên đã không triển khai khoan 2 giếng theo các điều khoản của hợp đồng đã qui định.

– Do giàn hỏng nên không có công ty thứ 3 nào cung cấp giấy chứng nhận cho giàn ZJ15

– Tuy nhiên vào năm 2014 PVEP-VEN đã tham gia họp với bà Trưởng phòng tài chính của Công ty liên doanh về các khoản góp vốn theo TSA (Trong đó có giàn ZJ15), nhưng nội dung cuộc họp không xác định được chính xác giàn ZJ có thuộc tài sản của công ty liên doanh hay không? Việc này cần phải có ý kiến Hội đồng quản trị Công ty liên doanh.

– Hiện tại các bên chưa ký được biên bản giao nhận tài sản.

– Hội đồng quản trị Công ty liên doanh chưa ghi nhận giàn ZJ15 là tài sản của công ty liên doanh.

Do vậy;

– PVEP – SH không thực hiện đúng được cam kết theo điều khoản hợp đồng nên giàn ZJ15 THUỘC TÀI SẢN CỦA PVEP – SH.

– Việc giàn ZJ 15 không được nâng cấp, không được bảo quản đúng, trách nhiệm này thuộc về PVEP – SH.

  Như vậy, PVEP-SH đã không tuân thủ nguyên tắc quản lý tài sản như là; hàng năm kiểm kê, đánh giá lại tài sản, nếu tài sản ko có khả năng sử dụng thì cần thanh lý hoặc báo cáo cấp quản lý để tiêu hủy và ghi nhận giảm vốn theo các qui định của pháp lệnh kế toán thống kê, và quản lý vốn.

– Do công ty liên doanh chưa ghi nhận giá trị của giàn ZJ15 là tài sản của Công ty liên doanh, cũng như theo điều 5.2 của hợp đồng chưa có ủy thác đề nghị PVEP thanh toán hộ 70% giá trị giàn. Do đó, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã thanh toán cho PVEP – SH 70% giá trị của giàn theo điều 4.1 hợp đồng là không có cơ sở pháp lý. 

– PVEP-SH trích lập dự phòng 30% giá trị của tài sản là không phù hợp với pháp lệnh kế toán thông kê cũng như các chuẩn mực kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành.

– Giàn ZJ15 là mục đầu tư tài sản của PVEP cũng như của Công ty Sông Hồng để khoan nhiều các giếng khoan tại miền Võng  Sông Hồng, nên cần phải làm rõ hiệu quả đầu tư của giàn ZJ15 trong quá trình hoạt động tại Công ty Sông Hồng, cũng như lý do tại sao lại phải bán giàn nếu như tài sản đó được đầu tư đúng mục đích.

– Hơn nữa Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông hồng (Công ty con của PVEP). Việc trích lập dự phòng 30% giá trị của giàn ZJ15 là thể hiện mất vốn chủ sở hữu. Vậy tránh vi phạm pháp luật về quản lý vốn chủ sở hữu PVEP – SH đã bù lỗ bằng khoản thu nhập nào?

786860cookie-checkHành vi lừa dối của PVN (phần 6)