THẤY SAO NÓI VẬY.

0
52

Ưng Hoàng

Nghe ti vi, đài, báo

Cảnh báo với nhân dân

Phải đề phòng hết sức

Cảnh giác bọn Việt Tân.

Ừ, cảnh giác thì cảnh

Thấy bảo bọn Việt Tân

Phản động và bán nước

Chuyên dối lừa nhân dân.

Từ khi nghe cảnh báo

Đến nay cũng vài năm

Chưa gặp cũng chưa thấy

Việt Tân nào mới căm.

Cũng ti vi, đài báo

Ca ngợi như anh hùng

Chiến công của Việt Á

Khiến nhân dân tôn sùng.

Việt Tân thì chưa thấy

Việt Á thì thấy rồi

Thấy cả huân chương nữa

Hạng ba, không phải tồi.

Sau chiến công lừng lẫy

Thì Việt Á vào tù

Ồ, sao lại thế nhỉ

Hay chúng ta bị mù?

Hóa ra bọn Việt Á

Ác hơn bọn Việt Tân

Chính chúng mới phản động

Và dối lừa nhân dân.

“Thấy vậy, không hẳn vậy”

Giờ mới thấm câu này

Không có nhẽ đài báo

Cũng dối ta hàng ngày? 

Nguồn :

https://www.facebook.com/photo/?fbid=879667503231773&set=a.107333097131888

680630cookie-checkTHẤY SAO NÓI VẬY.