Tuesday, October 3, 2023

Tag: Yevgeny Prigozhin

Yevgeny Prigozhin, người đứng sau Nhóm Wagner, là ai?

NCQT 23/10/2022 Nguồn: “Who is Yevgeny Prigozhin, the man behind the Wagner Group?” , The Economist, 29/09/2022 Biên dịch: Phạm Thị Hồng Nhung “Người giải quyết vấn...