Saturday, March 25, 2023

Tag: Xin không quy hoạch về Quốc hội vì không có ‘ăn’! 18 tháng 9

Xin không quy hoạch về Quốc hội vì không có ‘ăn’!

VNTB-Thường Sơn (VNTB) - Chính các quan chức quốc hội vừa phải thừa nhận một sự thật mà đã miêu tả không thể rõ hơn...